Allmänna vilkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

Gäller fr o m 2017-06-01 och tills vidare.

 

 1. ALLMÄNT OCH BESTÄLLNING AV TJÄNST

 

Dessa allmänna villkor gäller vad TG Devcon AB, org. nr 556615-7607, med adress Kronborgsgränd 16 lgh 1701, 164 46 Kista eller annat bolag inom samma koncern som TG Devcon (”Bolaget”) tillhandahåller för privatpersoner och företag, i egenskap av ”Avsändare”, och privatpersoner och företag, i egenskap av ”Mottagare”, en eller flera digitala tjänster avseende elektronisk postförsändelse som hanterar, överför, lagrar och tillgängliggör elektroniska meddelanden och försändelser för Avsändare och Mottagare (”Tjänsten”) inklusive eventuella andra funktioner och tjänster som Bolaget från tid till annan kan komma att erbjuda (”Tilläggstjänster”). När begreppet Tjänsten används i dessa allmänna villkor avses även i förekommande fall Tilläggstjänster, såvida inte annat följer av den aktuella bestämmelsen eller av det sammanhang där begreppet förekommer.

Avsändare och Mottagare beställer Tjänsten på www.seqrra.com genom att registrera sig där vilket sker automatiskt med BankID och efter inloggning ska ett mobilnummer verifieras. Tjänsten erbjuder även en alternativ inloggning med en tvåfaktors autentisering där det också krävs att ett mobilnummer ska verifieras. För beställning av Tjänsten av en privatperson krävs att personen är minst 18 år eller att personens registrering kan ske på ett sätt som godkänts av Kundens förälder/målsman.

Avtal om Tjänsten ingås mellan Avsändare och/eller Mottagare och Bolaget genom registrering hos Bolaget. Registreringen fullbordas genom inloggning och validering av mobilnummer samt godkännande av Bolaget.

Avsändare och/eller Mottagare som är privatperson har, om Avtalet har träffats på distans, ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Avsändare och/eller Mottagare förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Bolaget från tid till annan publicerar via Tjänsten.

 

 1. TJÄNSTEN

Åtkomst till Tjänsten sker genom något av de åtkomstalternativ som Bolaget från tid till annan informerar om via Tjänsten.

Tjänsten innebär att Bolaget, bl a förmedlar och lagrar elektroniska meddelanden och försändelser (”E-Försändelser”) åt Avsändare respektive Mottagare. En mer detaljerad beskrivning av Tjänsten och dess funktioner finns tillgänglig på Bolagets hemsida enligt ovan.

Bolaget meddelar Avsändare om att Mottagare har mottagit eller vägrat att mottaga en E-Försändelse. Avsändare kan när som helst välja att inte längre avsända E-Försändelser till en viss Mottagare genom att ta bort denna ur sin kontaktlista. Bolaget kan komma att skicka e-post till Avsändare gällande Tjänsten, information om ändringar i Tjänsten samt information om nya funktioner. Dessa utskick betraktas som en del av Tjänsten vilket innebär att Avsändare inte kan välja bort dem.

 

 1. FÖRMEDLING AV E-FÖRSÄNDELSER

En E-Försändelse anses ha kommit en Mottagare tillhanda när E-Försändelsen gjorts tillgänglig för Mottagaren hos Bolaget och Mottagaren av Bolaget tillställts meddelande om att en E-Försändelse till Mottagaren finns tillgänglig för Mottagaren att hämta ut och spara. Bolaget kommunicerar med Mottagaren via SMS och meddelar Mottagaren erforderlig kodnyckel för att möjliggöra nedladdning och att i förekommande fall spara försändelsen.

Avsändare ansvarar för innehållet i E-Försändelserna och att Mottagarens mobilnummer är det rätta. Mottagare ansvarar på samma sätt som för vanlig fysisk post för att ta del av E-Försändelsernas innehåll.

 

 1. LAGRING

Elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, lagras under den tid som Tjänsten är aktiverad. Rekommenderade E-Försändelser sparas i 48 timmar och vanliga E-försändelser sparas i 7 dagar, med möjlighet till förlängning, efter att notifiering översänts till Mottagaren. Om Mottagaren inte mottagit leveransen inom halva liggetiden kommer Bolaget att skicka ett påminnelsemeddelande via SMS om att E-Försändelse finns tillgänglig för nedladdning samt att E-Försändelse som inte hämtas kommer att raderas efter det att liggetiderna enligt ovan passerat från det att notifieringen översänts till Mottagaren.

Vid avstängning eller avslutande av Tjänsten för en Avsändare enligt punkt 14 raderas normalt kundens samtliga elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, som lagrats inom ramen för Tjänsten efter 48 timmar respektive 7 dagar. Kvar finns dock en historik för rekommenderade E-försändelser där det framgår vem som skickat vad och till vem.

 

 1. TILLÄGGSTJÄNSTER

Bolaget har rätt att när som helst introducera och erbjuda Tilläggstjänster. Tilläggstjänster avser tjänster vars nyttjande är frivilligt för Avsändare där syftet kan vara annat än förmedling, tillhandahållande, lagring och administration av E-försändelser. Avsändare får automatiskt tillgång till sådana Tilläggstjänster som tillhandahålls utan kostnad för Avsändare och kräver inte Avsändares samtycke. Bolaget informerar Avsändare via Tjänsten när sådana Tilläggstjänster introduceras. Tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som kräver Avsändares samtycke informerar Bolaget Avsändare om via Tjänsten. Avsändare väljer själva om sådana Tilläggstjänster ska läggas till eller inte.

Observera att särskilda villkor kan gälla för tillhandahållandet av vissa Tilläggstjänster. För att få tillgång till sådana Tilläggstjänster måste Avsändare acceptera de särskilda villkoren. De särskilda villkoren och eventuella övriga skriftliga överenskommelser rörande Tjänsten och Tilläggstjänsterna mellan Bolaget och en Avsändare bildar tillsammans med dessa allmänna villkor ”Avtalet”.

 

 1. ÅNGERRÄTT

 Avsändare som är privatperson har rätt att inom ångerfristen frånträda detta Avtal utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut fjorton (14) dagar efter den dag då Avtalet om Tjänsten ingicks.

För att utöva ångerrätten ska Avsändare till Bolaget skicka ett klart och tydligt meddelande om dennes beslut att frånträda Avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post) innan ångerfristen gått ut till support@seqrra.com. Bolaget kommer utan dröjsmål via e-post bekräfta att Bolaget mottagit Kundens beslut om att utöva ångerrätten.

Om Avsändare utövar sin ångerrätt kommer Bolaget inte att betala tillbaka eventuellt tillgodohavande avseende betalningar som Bolaget mottagit från Kunden, såvida annat inte överenskommits. Bolaget kan komma att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kunden själv har använt för betalning till Bolaget, om Kunden inte uttryckligen kommit överens med Bolaget om något annat. Återbetalningen kommer inte vara förenad med någon kostnad för Avsändaren.

 

 1. ÄNDRING I TJÄNSTEN

Bolaget har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten. Sådana ändringar kan t ex avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller Tjänstens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras. Om sådana ändringar inte godkänns av en Avsändare har denne alltid rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 14 nedan.

 

 1. TILLGÄNGLIGHET

Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Bolaget garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar eller avbrott. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, t ex buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

 

 1. ANVÄNDARES ANSVAR

Avsändare ansvarar för att denne har för Tjänsten nödvändiga anslutningar och utrustning, bl a fungerande Internet- och mobilanslutningar och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Tjänsten. Avsändare ansvarar för att själv hålla kopior och back-up av sina E-Försändelser.

Avsändare ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av Tjänsten och eventuella Tilläggstjänster. Avsändare ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Bolaget ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Avsändare lämnat felaktig information. Bolaget har inget ansvar för uppdatering av Tjänstens åtkomsträttigheter.

Avsändare ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en Avsändare misstänker att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Avsändaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tjänsten.

 

 1. ANVÄNDNING OCH MISSBRUK AV TJÄNSTEN

Avsändare ansvarar för aktiviteter som vidtas av denne och andra personer som Avsändaren ger möjlighet att använda Tjänsten. Avsändare ansvarar således bl a för överföring av information och elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, som vidtas av Avsändaren inom ramen för Tjänsten.

Avsändare är skyldig att, utöver dessa allmänna villkor och eventuella ordningsregler och instruktioner som Bolaget från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten. Avsändare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Bolaget eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Avsändare får således t ex inte via Tjänsten hantera elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t ex framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp eller på annat sätt bryter mot gällande lagstiftning i Sverige och i Mottagarens land, om annat än Sverige.

Om Bolaget misstänker att en Avsändare använder Tjänsten i strid med denna punkt 10 har Bolaget rätt att utan föregående meddelande till Avsändaren avbryta, radera och/eller förhindra att Avsändaren överför information och/eller elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, samt rätt att stänga av Tjänsten för Avsändaren och säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

 

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget ansvarar för behandling av Avsändarens personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Bolaget registrerar vid Avtalets ingående och under kundförhållandets varaktighet personuppgifter om Avsändaren för att Avsändaren ska kunna använda Tjänsten och för att Bolaget ska kunna fullgöra och administrera ingångna Avtal och fullgöra rättsliga skyldigheter. När innehavaren av Tjänsten är ett företag omfattas de behandlingar av personuppgifter som sker i Tjänsten av personuppgiftslagen. Företaget är personuppgiftsansvarig för de privatpersoner de ger åtkomst till Tjänsten och Bolaget är personuppgiftsbiträde.

Utöver ovan nämnda ändamål kan personuppgifter även komma att behandlas för Bolagets statistik- och marknadsföringsändamål (inklusive via) samt för Bolagets affärs- och produktutveckling.

Bolaget kan även komma att samköra personuppgifter med andra personregister (t.ex. SPAR) för ovanstående syften och för att upprätthålla god kund- och registervård.

Bolaget kan även komma att samköra personuppgifter för Avsändaren av Betaltjänsten med vid var tid gällande sanktionslistor i enlighet med lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bolaget kan även komma att överlämna personuppgifter till Avsändare i syfte att dessa ska kunna skicka E-Försändelser till mottagare inom ramen för Tjänsten. Avsändare ansvarar för all behandling av personuppgifter som är nödvändig för att denne ska kunna skicka E-Försändelser till mottagare inklusive sådana personuppgifter som Avsändarna mottager från Bolaget.

Bolaget kan även komma att överlämna personuppgifter till andra bolag inom samma koncern som Bolaget, bolag som Bolaget samarbetar med samt till av Bolaget anlitade underleverantörer för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. Personuppgifter kan även komma att behandlas utanför EU av sådana Mottagare.

Bolaget är ansvarig för att all eventuell behandling av insamlade personuppgifter som genomförs av tredje part sker enligt bestämmelser i Personuppgiftslagen och endast för de ändamål som beskrivits i denna punkt 11.

Genom att ingå Avtalet samtycker Avsändaren till Bolagets behandling av personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 11. Bolaget är skyldig att kostnadsfritt efter en Avsändares skriftliga begäran en gång per kalenderår lämna ut information om vilka personuppgifter som behandlas om Avsändaren. Bolaget är även skyldig att på Avsändares begäran, rätta, blockera eller radera uppgifter som inte har behandlats i enlighet med Personuppgiftslagen.

 

 1. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Bolaget svarar inte för olägenhet, skada eller förlust som kan orsakas genom avbrott eller annan felaktighet på teleförbindelse eller nedgång i Internet, genom oriktigt expedierad, förvanskad, utebliven eller försenad E-Försändelse eller genom störningar i E-Försändelse, om inte skadan orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet av Bolaget. Detta innebär bland annat att Bolaget inte i något fall ansvarar för skador i form av datahaverier eller hård- eller mjukvaruförlust/förvanskning av data eller utebliven vinst som beror på avbrott i Tjänstens tillgänglighet.

Bolaget skadeståndsskyldighet gentemot Avsändaren beträffande Tjänsten är begränsad till skada som Bolaget vållar Avsändaren genom att bryta mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller gällande lagstiftning i Sverige eller i Mottagarens land, om annat än Sverige.

Bolaget ersätter Avsändare endast för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av oaktsamhet från Bolagets sida. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller följdskador till följd av fel eller brister i Tjänsten. Bolagets skadeståndsansvar gentemot Avsändaren är begränsat till ett belopp motsvarande det lägsta av vad Avsändaren betalat Bolaget för Tjänsten under de tolv (12) månader som föregick skadehändelsen eller en fjärdedel (25%) av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

Avsändare är skyldig att framställa krav på ersättning till Bolaget utan oskäligt dröjsmål efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om en Avsändare inte gör detta förlorar Avsändaren rätten att göra kravet gällande.

 

 1. BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJEURE)

Bolaget är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Bolagets kontroll som Bolaget inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder Bolaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detsamma gäller om underleverantör till Bolaget drabbas av hinder som avses i denna punkt 13.

 

 1. AVSTÄNGNING OCH AVSLUTANDE AV TJÄNSTEN

Bolaget har rätt att stänga av Tjänsten för en Avsändare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Avsändaren bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet. Meddelande om uppsägning och andra meddelanden rörande Tjänsten skickas till Avsändaren via e-post eller brev.

En Avsändare har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att anmäla till Bolaget att Avsändaren inte vill fortsätta att använda Tjänsten. Efter uppsägningen kan Avsändaren under en begränsad tidsperiod fortsätta använda Tjänsten bl a för att ta emot och läsa sådana E-Försändelser som Avsändaren vid tidpunkten för uppsägningen redan planerat för leverans via Tjänsten. Tjänsten avslutas för Avsändaren och Avtalet upphör när berörda Avsändare informerats om uppsägningen och beretts möjlighet att ändra leveranssätt för försändelser till Avsändaren, dock senast inom fyrtiofem (45) dagar från det att Bolaget mottagit Avsändarens uppsägning.

Bolaget har även rätt att avsluta Tjänsten för en Avsändare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet genom skriftlig underrättelse till Avsändaren med tre (3) månaders uppsägningstid.

Bolaget har även rätt att avsluta Tjänsten för en Avsändare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet utan iakttagande av uppsägningstid om Avsändaren inte använt Tjänsten under en period om ett (1) år eller om påbörjad registrering i Tjänsten inte har fullföljts inom tre (3) månader.

Bolaget kan, men är inte skyldig att, i samband med avslutande eller avbrytande av Tjänsten erbjuda Avsändaren en Tilläggstjänst som innebär att Bolaget medverkar till återsändning av Avsändarens E-Försändelser om dessa inte laddats ned av någon. Vid dödsfall förbehåller sig Bolaget rätten att avsluta Tjänsten och radera data i Tjänsten för den avlidne efter femton (15) månader från dödsfallet.

Bolaget förbehåller sig rätten att avsluta och radera data i Tjänsten för Avsändare som inte använt Tjänsten på tolv (12) månader.

 

 1. SEKRETESS

Bolaget ska iaktta sekretess beträffande elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, som hanteras via Tjänsten och får inte bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. Bolaget förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Bolaget är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av myndighetsbeslut.

 

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som Bolaget tillhandahåller tillkommer Bolaget eller dess rättighetsinnehavare och är skyddat enligt lag. Genom att registrera sig för Tjänsten får Avsändaren nyttjanderätt till Tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor.

 

 1. VILLKORSÄNDRINGAR

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor och/eller de särskilda villkoren för Tilläggstjänster. Villkorsändringar ska meddelas Avsändare via Tjänsten senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Avsändare anses ha accepterat sådan förändring om Avsändare fortsätter att nyttja Tjänsten. När det gäller förändring som endast är av begränsad betydelse eller som görs för att åtgärda och/eller förebygga säkerhetshot så behöver dock Bolaget inte underrätta Avsändare i förväg. Bolaget har alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Om ändringar eller tillägg inte godkänns av en Avsändare har Avsändaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 14 ovan.

 

 1. ÖVERLÅTELSE OCH UNDERLEVERANTÖR

Avsändare får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget. Bolaget har rätt att utan Avsändares samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som ingår i samma koncern som Bolaget.

Bolaget har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet.

 

 1. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Bolaget och Avsändare i första hand försöka komma överens. Om Bolaget och Avsändare inte kan enas kan tvisten prövas av allmän domstol. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.